109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan
feed

ศอ.รส.ย้ำ ทัพเสื้อแดงห้ามเข้าถนน 11 สาย

ประกาศฉบับ ที่ 6 ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ(ศอ.รส.) มีใจความดังนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ากระทำการใดๆ หรือปิดกั้นและกีดขวางเส้นทางสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อธุรกิจ และเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ของพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ให้ออกประกาศกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

1.ห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์อันก่อให้เกิดความไม่สงบ ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนของรัฐ เช่น การปลุกระดม ปลุกปั่น การสร้างสถานการณ์ให้เกิดการรุนแรงเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของมั่นคงของรัฐ เข้าหรือออกจากพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ได้แก่

ก.ถนน พระรามที่สี่ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสาธรถึงแยกสามย่าน

ข.ถนนสาธรตั้งแต่ แยกตัดกับถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกตัดกับถนนเจริญกรุง

ค.ถนนสีลมตั้งแต่แยก ตัดกับ ถนนพระรามที่4 ถึงแยกตัดกับถนนเจริญกรุง

ง.ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสุรวงศ์ ถึงแยกตัดกับถนนสาธร

จ.ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสุรวงศ์ ถึงแยกตัดกับถนนสาธร

ฉ.ถนนราชดำริ ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ ถึงแยกตัดกับถนนพระรามที่4

ช.ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกราชเทวี ซ.ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสุขุมวิท ถึงแยกตัดกับถนนพระรามที4

ฌ.ถนนดินแดง ตั้งแต่แยกตัดกับถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดกับถนนทวีมิตร

ญ.ถนนทวีมิตร

ฎ.ถนน รัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตัดกับถนนดินแดนถึงแยกตัดกลับรัชดาภิเษกซอย

8 2.ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.(ที่มา,นสพ.ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th)

เพิ่มเติม

Copyright © 2009-2019 by Metamedia Technology. All rights reserved.