109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

ดัชนีรถติด Longdo (Longdo Traffic Index)

ดัชนีรถติด Longdo คือ ตัวชี้วัดสภาพความติดขัดของท้องถนนในภาพรวมของ กทม. และปริมณฑล ณ เวลาหนึ่งๆ โดยใช้ตัวเลข 0-10 ในการแสดงผล (ค่าที่มาก หมายถึง ติดขัดมาก, 0 = รถไม่ติดเลย, 10 = รถติดทุกถนน) เพื่อให้ง่ายและเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยค่าดัชนีนี้จะคำนวณทุกๆ 5 นาที โดยใช้ข้อมูลสภาพจราจรจากแหล่งต่างๆ

การนำดัชนีรถติดไปใช้

นำ code ต่อไปนี้ไปใส่ใน webpage ในตำแหน่งที่ต้องการแสดงค่าดัชนี

<script src="https://traffic.longdo.com/api/trafficindex.js"></script>

การดึงข้อมูลไปใช้โดยตรง

โดย callback_function คือ คำสั่งที่จะให้เรียกเมื่อได้รับค่า
ค่าที่ตอบกลับมาจะอยู่ในรูปแบบ JSON เป็น parameter ของ callback_function

{
  "index" : index,
  "time" : time
}

โดย index คือ ค่าดัชนีรถติด
และ time คือ เวลาที่คำนวณค่าดัชนีล่าสุดในหน่วยวินาที (Unix time)

ข้อมูลดัชนีรถติดย้อนหลัง

ข้อมูลดัชนีรถติด ประมวลผลและจัดทำโดยบริการ Longdo Traffic (https://traffic.longdo.com) โปรดอ้างถึงแหล่งที่มา ในกรณีที่นำข้อมูลไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.