109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan
feed

ครม.เห็นชอบประกาศเคอร์ฟิวต่อไปอีก 4 คืน (25-28 พ.ค.53)

 วันนี้ (19 พ.ค.) เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกแถลงการณ์ ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้มีคำสั่งเพิ่มเติมห้ามไม่ให้บุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 20.00-06.00 น.ลงวันที่ 19 พ.ค.
 
เนื้อหาข้อกำหนดโดยสังเขป
ศอฉ.ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กทม. ออกนอกเคหะสถานภายในเวลาตั้งแต่ 20.00 น. ของวันที่ 19 พ.ค. 53 ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 20 พ.ค.53
 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดต่อไปนี้ 
            1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกนอกเคหะสถานภายในเวลาตั้งแต่ 20.00  นาฬิกา ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 20พฤษภาคม พ.ศ. 2553
            2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้
            3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดกลับเข้าสู่เคหะสถานและมิให้ออกมายังพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 
 
ที่มา Manager Online
เพิ่มเติม รัฐบาลไทย

Copyright © 2009-2019 by Metamedia Technology. All rights reserved.